-

Skaut - Skauting

[Logo Skautů]Skauting je celosvětové hnutí a činnost dobrovolníků zaměřená na výchovu dětí, jejich rozvoj a vytváření jejich hodnot.

Členové se nazývají skauti (skautky), mladší členové (8 - 10 let) v přípravě před splněním skautských zkoušek a přísahy vlčata (chlapci) a světlušky (dívky). Starší skauti a skautky se pak nazývají roveři a rangers.

Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v České republice. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM a WAGGGS.

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu.

Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Historie skautingu

[Horizontální verze loga]

 • 1907 - Robert Baden-Powell, autor příručky pro průzkumníky, pořádá na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě.
 • 1908 - Po úspěchu prvního tábora začíná Baden Powell psát novou příručku. Vychází Scouting for boys. Skauting rychle proniká do Evropy i zámoří.
 • 1911 - Profesor A. B. Svojsík odjíždí do Anglie, aby poznal zdejší skauty.
 • 1912 - Profesor A. B. Svojsík vydává knihu Základy Junáctví. V červenci se nedaleko hradu Lipnice uskutečnil první skautský tábor s třinácti chlapci.
 • 1913 - Skauti začínají používat světový unikát - první existující podsadové stany.
 • 1915 - U Živohoště se koná první tábor dívek - skautek.
 • 1918 - Skauti se aktivně podílejí na vzniku republiky, když zaručují spolehlivé a rychlé dodávání listovních zásilek mezi úřady. Vznikají také první známky s tématikou skautingu na světě.
 • 1940 - Organizace je zrušena rozhodnutím K. H. Franka z 28. října 1940, kterému předchází rozehnání a zákazy letních táborů. Během druhé světové války mnoho skautů hájí myšlenky skautingu a 700 z nich za to zaplatí životem.
 • 1945 - Skauting obnoven již v květnu 1945.
 • 1946 - V Praze je odstartován 1. ročník Svojsíkova závodu pro skautské družiny. V Beskydech je vystavěna kamenná mohyla na památku popravených skautů účastnících se nacistického odboje.
 • 1948 - Organizace je začleněna do Svazu československé mládeže.
 • 1950 - Skautská organizace je rozpuštěna. Řada činovníků je obětí politických procesů a stráví roky v komunistických žalářích.
 • 1968 - V souvislosti s Pražským jarem 29. března opět zahájena činnost.
 • 1970 - Činnost opět potlačena.
 • 1989 - činnost obnovena. 28. prosince schváleny stanovy organizace Český Junák – svaz skautů a skautek.
 • 1993 - Jsou vytvořeny nové organizace pro rozdělenou republiku
 • 2005 - Na XI. Valném sněmu Junáka je přijat dokument Charta českého skautingu na počátku 21. století, který modernizuje činnost organizace.
 • 2007 - Celý svět slaví sté výročí vzniku skautingu. Oslavy vrcholí na mezinárodním Jamboree v srpnu v Anglii, kde se setkává 40 tisíc lidí, aby sdíleli společnou myšlenku: One World – One Promise (Jeden svět – jeden slib).
 • 2015 - Organizace po hlasování na Valném sněmu v Litomyšli v roce 2014 mění své jméno z dosavadního Junák – svaz skautů a skautek ČR na Junák – český skaut, čímž se vrací k původnímu názvu z roku 1914.