-

Kultura a umění v České republice

Česká architektura

Nejstarší doklady stavebních památek na území dnešní České republiky představují pozůstatky opevněných sídlišť z doby pravěku až po dobu raně slovanskou. Mezi nimi vynikají zejména keltská oppida (Závist, Třísov, Stradonice atd.) O skutečné architektuře je možné hovořit až v období Velké Moravy (9. - 10. století). Velkomoravské umění a architektura reprezentují první slohově stabilizovaný výtvarný projev Slovanů.

V 10. století přetrvávala v Čechách ještě živá tradice velkomoravské architektury, což se projevilo v nejstarších rotundách a jednoduchých podélných stavbách. Podobu rotundy sv. Víta na Pražském hradě, stavěné od roku 925, zřejmě ovlivnila karolínská architektura 1).

České divadlo

Zajímavost:
První divadlem na světě, kde bylo instalováno elektrické osvětlení, bylo dnešní Mahenovo divadlo v Brně, které patřilo v době dokončení také k nejmodernějším na světě. Projekt elektrifikace vypracoval T. A. Edison, který byl také při realizaci osobně přítomen.

Česká hudba

Počátky české hudby jsou spojeny s christianizací a přirozeně byly ovlivněny západním i východním liturgickým zpěvem. Počátky dvorské hudební kultury v českých zemích jsou spojeny s produkcí a působením evropských minnesängrů. Panovnický dvůr lákal velké postavy evropské hudby a v Praze tak působili např. Heinrich von Meissen zvaný Frauenlob, na dvoře Lucemburském Guillaume de Machaut a na dvoře habsburském Philippe de Monte.

Kořeny české hudebnosti bývají shledávány ve světské hudbě středověku, v husitské písni a v laicizaci duchovní hudby v prostředí utrakvistických literátských bratrstev.

Hudba

Česká kinematografie

První český zvukový film byl natočen ve vinohradských ateliérech pod vedením režiséra K. Antona. Jmenoval se Tonka Šibenice a premiéru měl v roce 1930.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech se poprvé konal v srpnu 1946 a od roku 1990 se koná každoročně.

Česká literatura

Počátky české literatury jsou spojeny s Velkou Moravou, kam byl v roce 863 vyslán z Byzance dvorský učenec Konstantin (později přijal klášterní jméno Cyril) a jeho bratr Metoděj.

Tito bratři založili slovanské písmo hlaholici a Konstantin vytvořil také slovanský církevní jazyk - staroslověnštinu, do které pak přeložil důležité části bible. První písemné památky ve staroslověnském jazyce jsou právě s náboženskou tématikou.

Čeština se jako literární jazyk prosazovala jen pozvolna, a to od 10. století v podobě tzv. bohemik a glos na okraji latinských textů. Prvním význačným českým literárním dílem je duchovní píseň Svatý Václave z přelomu 12. a 13. století.

České malířství

Slovo kultura vychází z latinského cultura (co je třeba pěstovat) a označujeme tak za prvé soubor lidských tvůrčích činností, jako např. literaturu, umění, divadlo a další, za druhé jde o systém činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje jako člen společnosti a předává je dál.

Česká kultura ve společenském smyslu

V sekci encyklopedie o české kultuře se pojednává především o kultuře jako o souboru tvůrčích činností. Více informací o kultuře českého národa najdete spíše v kategorii Lidé a společnost.

Náboženství v České republice

Dle Českého statistického úřadu se k náboženské víře se při sčítání 2011 přihlásilo celkem 2 168 952 osob, což byla pětina obyvatel. Téměř 1,5 milionu osob uvedlo i slovní zápis konkrétní církve, náboženské společnosti nebo náboženského směru. V tomto počtu byly zahrnuty i osoby, které uvedly slovní zápis obecný - např. „katolík“, „evangelík“, „křesťan“ a osoby, jejichž zápisu nebylo možné přiřadit samostatný kód z číselníku a byly zahrnuty do skupiny označené jako „jiné“.

1)
zdroj: OTTOVA obrazová ENCYKLOPEDIE Česká republika, ISBN 978-80-7360-724-1