-

Internet v České republice

Internet je celosvětová počítačová síť - tedy síť vzájemně propojených počítačů. Smyslem jejího vzniku byla rychlá a bezproblémová výměna dat. Československo bylo oficiálně připojeno 13. 2. 1992.

Základní služby a technologie internetu

  • WWW - World Wide Web (webové stránky zobrazované přes protokol http skrze webové prohlížeče) - Kurz tvorby webových stránek
  • E-mail – elektronická pošta
  • Instant messaging (Jabber, ICQ) - krátké zprávy v reálném čase
  • VoIP - Voice over Internet Protokol (telefonování přes internet)
  • IPTV - Internet Protocol televize - televize přes internet
  • FTP - přenos souborů (používá se pro přenos mezi počítačem a serverem např. při správě WWW stránek)
  • DNS - systém jmen počítačů (díky DNS uživatel nemusí zadávat do svého prohlížeče IP adresu, ale doménové jméno, např. czinfo.org)

Připojení k internetu

V České republice je k internetu připojeno 73,1 % domácností (zdroj ČSÚ, rok 2015).

V současné době se pro připojení k internetu v České republice používá převážně jen několik způsobů a technologií.

Internetový marketing a reklama

Internetový marketing, nebo jinak marketing na internetu, případně on-line marketing, je marketingová aktivita prováděná skrze služby internetu (WWW, e-mail a další).

Historie internetu

Prvním impulsem ke vzniku počítačových sítí byla studená válka a obavy ze zničení komunikačních ústředen. Z tohoto důvodu byl v USA agentuře ARPA1) zadán úkol vyvinou takové řešení komunikace, aby nebylo potřeba ústředen a řízení komunikačního provozu bylo rozloženo na všechny počítače v síti. Jinými slovy aby zničení jakékoli části sítě neznamenalo problém pro další počítače. Již v roce 1969 tak vznikla první experimentální síť s názvem ARPANET, která se dále vyvíjela a v roce 1972 byla rozšířena na 50 počítačů. V témže roce Ray Tomlinson vyvinul první e-mailový program.

V roce 1983 byla z ARPANETU oddělena síť MILNET2) a rodina protokolů TCP/IP3) byla uvolněna veřejnosti. Současně byl zaveden systém DNS.

Pojem Internet vznikl v roce 1987 a v témže roce bylo do této sítě připojeno 27 tisíc počítačů. O dva roky později, v roce 1989, publikoval Tim Berners-Lee návrh vývoje WWW 4) a společně s Robert Cailliau koncept hypertextu5). První prohlížeč WWW s názvem Mosaic vyvinul Marc Andreessen v roce 1993 a dal ho zdarma k dispozici všem uživatelům.

ARPANET ukončil svůj provoz v roce 1990, v roce 1992 byl na Internet připojen Bílý dům v USA a 13. 2. téhož roku bylo připojeno také Československo.

V roce 1996 měl Internet již 55 milionů uživatelů, v roce 2000 to bylo 250 milionů uživatelů, o 3 roky později 600 milionů uživatelů a v roce 2010 překročil počet uživatelů připojených do sítě Internet 2 miliardy. Z dalších 5 let se připojilo přes miliardu dalších uživatelů a tento nárůst se přikládá také rozvoji chytrých mobilních telefonů s přístupem na Internet.

1)
po roce 1972 DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency, agentura Ministerstva obrany USA vyvíjející nové technologie
2)
Military Network
3)
Transmission Control Protocol/Internet Protocol
4)
World Wide Web
5)
systém odkazů, které propojují jednotlivé dokumenty na síti, v tomto případě tedy webové stránky