-

Obchodní společnosti - firmy

Podívejte se na seznam významných a jinak zajímavých firem v České republice.

Firmy v Česku zde.

Obchodní společnosti - firmy, jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Z podnikání obchodních společnosti vyplývá oproti živnosti řada výhod i nevýhod.

Založení společnosti

Obchodní společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva u s.r.o. a zakladatelská smlouva u a.s. musí mít formu notářského zápisu. Je-li pouze jeden zakladatel hovoříme o zakladatelské listině.

Základní kapitál

r_300x300.php - CZinfo.ORG

-

Stránka s tímto názvem ještě neexistuje

Odkaz vás zavedl na stránku, která ještě neexistuje. Můžete ji vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

  Základní kapitál je peněžní vyjádření souhrnu peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Povinně se tvoří v komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti.

Vklad společníka

Souhrn peněžních prostředků a jiných penězi ocenitelných hodnot, které se společník zavazuje vložit do společnosti

Rezervní fond

Je vytvářen povinně ke krytí ztrát společnosti nebo k překonání nepříznivého průběhu hospodaření.

Ručení společníka

Společník je v nějakém rozsahu povinen uhradit ze svého majetku dluhy společnosti v případě, že je společnost po výzvě věřitele sama neuhradí.

Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zapsání do OR musí být podán do 90 dnů od založení společnosti.

Zrušení a zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku předchází zrušení.

Tiché společenství v obchodní společnosti

Tichý společník se zaváže poskytnout vklad, aniž by se podílel na rozhodování o podnikání. Za svůj vklad získává předem dohodnutý podíl na zisku společnosti.

Hlavním předmětem smlouvy většinou bývá to, že tichý společník za určitý vklad, který do společnosti vloží, získá právo podílet na jejím chodu a zároveň i získá podíl na jejím zisku. Vkladem nemusí být ale vždy peníze, může se jednat také o práva, licence, nemovitosti i o jiné nepeněžité věci. Tichým společníkem může být jakákoliv právnická a fyzická osoba, nemusí to být nutně podnikatel. V případě, že je smlouva o tichém společenství ukončena, je podnikatel povinen tichému společníkovi vyplatit jeho vklad, a to zvýšený nebo snížený o rozdíl vzniklý výsledkem hospodaření podniku na základě dohodnutého podílu. Náležitosti smlouvy

Smlouva, která je mezi oběma stranami uzavřena, musí mít písemnou podobu a musí být vyhotovena ve dvou stejnopisech, musí zde být dohodnut přesný podíl obou stran na případném zisku či ztrátě.

VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST (v.o.s.)

Jde o společnosti, ve které alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem.

K jednání jménem společnosti s jinými právními subjekty je oprávněn každý společník (nevylučuje-li to společenská smlouva), o interních věcech rozhodují všichni společníci jednomyslně a statutárním orgánem jsou všichni společníci (nestanoví-li společenská smlouva jinak).

 • Ručení - u v.o.s. ručí za své závazky celým svým majetkem, všichni společníci ručí solidárně celým svým majetkem
 • Základní kapitál - není povinný
 • Vklad společníka - není povinný
 • Rozdělování zisku - zásadně rovným dílem, nestanoví-li společenská smlouva jinak

KOMANDITNÍ SPOLEČNOST (kom.spol., k.s.)

Jde o společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku (komanditista) a jeden nebo více společníků ručí celým majetkem (komplementář).

K obchodnímu vedení obchodní komanditní společnosti jsou oprávněni jen komplementáři, ostatní otázky rozhodují všichni společníci většinou hlasů, přičemž každý společník má jeden hlas. Statutárním orgánem jsou komplementáři.

 • Ručení - komanditista ručí omezeně do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do obchodního rejstříku, komplementář neomezeně celým svým majetkem
 • Základní kapitál - komanditista je povinen vložit do ZK vklad ve výši určené společenskou smlouvou, minimálně ale 5 000 Kč.
 • Vklad společníka - je povinný jen u komanditisty
 • Rezervní fond - není povinný
 • Rozdělování zisku - zisk se rozdělí na polovinu mezi celou společnost a mezi komplementáře. Zisk připadající na společnost se po zdanění rozdělí mezi komanditisty podle výše splacených vkladů.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (s.r.o., spol. s r.o.)

Jde o společnost, jejíž základní kapitál je tvořen předem stanovenými vklady společníků. Společnost s ručením omezeným je nejčastější formou drobného a středního podnikání. Vzhledem k nižší kapitálové náročnosti svého založení oproti akciové společnosti a zároveň díky omezení ručení společníky jen do výše jejich nesplacených vkladů je nejvýhodnější právní formou pro drobnou či středně velkou firmu.

Společnost s ručením omezeným může být založena i jednou osobou (fyzickou nebo právnickou) a může mít maximálně 50 společníků. Tento fakt znamená, že společnost s ručením omezeným může založit 50 fyzických osob, ale může v ní mít podíl i 50 dalších firem (právnických osob). Na druhou stranu i jedna jediná fyzická osoba si může založit s.r.o. a můžet to udělat i jedna jediná právnická osoba, tedy jiná firma si založí společnost s ručením omezeným a je jejím jediným majitelem.

 • Ručení - omezené, do výše nesplaceného vkladu zapsaného do obchodní ho rejstříku
 • Základní kapitál - je povinný, minimálně ve výši 1 Kč
 • Vklad společníka - je povinný
 • Rezervní fond - je povinný, tvoří se v roce, v němž společnost dosáhla čistého zisku, a to ve výši nejméně 10% z čistého zisku avšak ne více než 5% z hodnoty ZK. V dalších letech se doplňuje minimálně o 5% z čistého zisku, až do dosažení hranice minimálně 10% ZK.
 • Rozdělování zisku - dle výše vkladu, neurčí-li společenská smlouva jinak.

Orgány společnosti s ručením omezeným

Nejvyšším orgánem u s.r.o. je valná hromada, což je shromáždění všech společníků. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň polovinu všech hlasů a rozhoduje prostou většinou všech přítomných.

Do působnosti valné hromady patří zejména rozhodování o změně společenské smlouvy, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jmenování a odvolání jednatelů a členů dozorčí rady, vyloučení společníka, schválení roční účetní závěrky, rozdělení zisku a úhrady ztrát, nebo zrušení společnosti.

Jednatelé

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více jednatelů, přičemž jednatel je statutárním orgánem společnosti. Jednatele jmenuje valná hromada z řad společníků nebo jiných fyzických osob a ta může také omezit oprávnění jednatelů.

Jednatelé jsou povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví.

Dozorčí rada

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává roční účetní závěrku a podává zprávy valné hromadě. Ustavení dozorčí rady není u s.r.o. povinné.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST (a.s., akc. spol.)

Jde o společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě.

 • Ručení - společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.
 • Základní kapitál – je povinný, minimálně 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií 20 000 000 Kč
 • Vklad společníka – jmenovitá hodnota akcie není stanovena, ale vklad je povinný
 • Rezervní fond - je povinný, u prvního odvodu 20% z čistého zisku, maximálně 10% z hodnoty ZK, další doplňování 5% z čistého zisku, minimální výše je 20% ZK.

Akcie

Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a při zániku společnosti na jejím likvidačním zůstatku.

Akcie mají jmenovitou hodnotu (je uvedena na akcii) a kurzovní hodnotu (za kterou se akcie nakupuje a prodává).

Orgány akciové společnosti

Valná hromada (shromáždění všech akcionářů) je nejvyšší orgán a.s. Je schopna usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního kapitálu společnosti. Rozhoduje většinou hlasů přítomných, počet hlasů se řídí jmenovitou hodnotou akcií akcionáře.

Do kompetencí a činnosti valné hromady patří změna stanov, rozhodnutí o zvýšení a snížení základního kapitálu, volba a odvolávání členů představenstva, volba a odvolání členů dozorčí rady, schválení roční účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku, nebo rozhodnutí o zrušení společnosti.

Představenstvo akciové společnosti

Představenstvo je u akciové společnosti statutárním orgánem. Má nejméně 3 členy (ti si volí svého předsedu). Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě (tj. zastupuje společnost vůči třetím osobám, před soudem, vytváří a řídí organizaci práce, zabezpečuje vedení účetnictví a předkládá valné hromadě ke schválení roční účetní závěrku s návrhem rozdělení zisku.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je nejvyšší kontrolní orgán akciové společnosti, dohlíží na činnost představenstva. Členové dozorčí rady (nejméně 3) nemohou být členy představenstva. Jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů týkajících se společnosti, kontrolují účetnictví, přezkoumávají roční účetní závěrku a návrh rozdělení zisku. Předkládá zprávy valné hromadě. Dozorčí rada musí být v akciové společnosti vytvořena.

DRUŽSTVO

Jde o společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Družstvo musí mít nejméně 5 členů, nebo alespoň 2 právnické osoby.

 • Ručení - družstvo odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.
 • Základní kapitál - tvoří jej souhrn členských vkladů, k jejichž splacení se zavázali členové družstva. Činí nejméně 50 000 Kč.
 • Vklad člena družstva - podmínkou členství je splacení základního členského vkladu.
 • Nedělitelný fond – vytváří se při vzniku družstva, nejméně ve výši 10% zapisovaného základního kapitálu. Je doplňován 10% z čistého zisku až do doby, než jeho výše dosáhne 50% zapisovaného základního kapitálu.
 • Rozdělování zisku - zisk je rozdělen podle poměru výše vkladu splacené členem ke splaceným všech členů.

Orgány družstva

 • Členská schůze – nejvyšší orgán družstva (schvaluje stanovy, volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise, schvaluje roční účetní závěrku, rozhoduje o rozdělení a použití zisku, o koncepci rozvoje družstva)
 • Představenstvostatutární orgán družstva. Řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva. Volí ze svých členů předsedu družstva, popř. místopředsedu.
 • Kontrolní komise – oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva. Odpovídá pouze členské schůzi.