-

Státní úřady a instituce České republiky

Akademie věd České republiky

Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd.
http://www.avcr.cz/cs/

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Výkon státní správy na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) mimo CHKO Šumava, národních přírodních rezervací a jejich ochranných pásem a národních přírodních památek a jejich ochranných pásem mimo území národních parků a jejich ochranných pásem, pozemků určených k obraně státu a vojenských újezdů v rozsahu určeném zákonem. http://www.ochranaprirody.cz/

Archiv bezpečnostních složek

Úkolem Archivu bezpečnostních složek je zpřístupňovat a zveřejňovat dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB, umožnit nahlížení do archiválií podle zákona o archivnictví a spisové službě, poskytovat nezbytnou pomoc a informace státním orgánům příslušným k bezpečnostnímu řízení, popř. k šetření podle zákona o ochraně utajovaných informací, zpravodajským službám ČR k plnění jejich úkolů a orgánům činným v trestním řízení, vyhledávat dokumenty pro potřeby úřadů, právnických a fyzických osob, pořizovat jejich opisy a kopie, plnit na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv, přijímat za Českou republiku nabídky ke koupi, k darování a úschově archiválií a uzavírá za Českou republiku příslušné smlouvy, provádět vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných vědních oborů, vykonávát vydavatelskou a publikační činnost v oboru archivnictví a výkonu spisové služby, dějin správy, pomocných věd historických a historie.

http://www.abscr.cz/

Bezpečnostní informační služba

Bezpečnostní informační služba zabývá získáváním, shromažďováním a vyhodnocováním informací týkajících se hrozby terorismu, aktivity ohrožující bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy státu, činnost cizích zpravodajských služeb na našem území, záměry nebo činy mířící proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR, aktivity organizovaného zločinu a činnosti ohrožující utajované informace.

http://www.bis.cz/

Celní úřady

Česká celní správa, stejně jako celní správy ostatních států, má dva základní úkoly, kterými jsou ochrana a regulace domácího trhu formou výběru cla z dováženého zboží a dohled nad tím, aby toto zboží neohrožovalo životy nebo zdraví lidí, zvířat či rostlin.

Úkolem Celního úřadu a jednotlivých územních pracovišť je celní řízení, boj proti porušování celních předpisů, správa vymezených daní, kdy celní orgány vedou daňová řízení v procesním postavení správce daně apod.

https://www.celnisprava.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí

CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Posláním CENIA je shromažďování, hodnocení, interpretace a distribuce informací o životním prostředí.

http://www1.cenia.cz/

Centrální depozitář cenných papírů

Základní činnost Centrální depozitáře cenných papírů (CDCP) spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.

http://www.cdcp.cz/

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Hlavní náplní činnosti organizace je podpora regionální politiky vlády realizovaná z evropských prostředků. Centrum se věnuje především administraci a kontrole čerpání evropských fondů.

http://www.crr.cz/cs/

Centrum pro studium vysokého školství

Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) vzniklo v roce 1991 reorganizací Ústavu pro rozvoj vysokého školství. Do konce roku 2006 působilo jako příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V lednu 2007 se CSVŠ transformovalo podle zákona o veřejných výzkumných institucích č. 341/2005 Sb. na veřejnou výzkumnou instituci Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. (CSVŠ, v.v.i.), jejímž zřizovatelem je MŠMT. V současnosti je CSVŠ,v.v.i. výzkumná organizace s cca 25 zaměstnanci.

Obsahem hlavní činnosti CSVŠ, v.v.i. je základní a aplikovaný výzkum v oblasti vysokého školství a infrastruktura výzkumu.

http://www.csvs.cz/

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání-CERMAT

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum) je příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které jej pověřilo v roce 1999 přípravou reformované maturitní zkoušky.

http://www.cermat.cz/

Centrum služeb pro silniční dopravu

Czech POINT

- Česká pošta Czech POINT - Hospodářská komora Czech POINT - Úřady

CzechTrade - Česká agentura na podporu obchodu

Česká centrála cestovního ruchu

Česká geologická služba

Česká inspekce životního prostředí

- Oblastní inspektoráty Česká inspekce životního prostředí

Česká národní banka

Česká obchodní inspekce

- inspektoráty Česká obchodní inspekce - ústřední inspektorát

Česká plemenářská inspekce

Česká školní inspekce

Český báňský úřad

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav - pobočky Český hydrometeorologický ústav - pracoviště Praha Libuš

Český metrologický institut

Český statistický úřad

Český statistický úřad - krajská pracoviště

Český telekomunikační úřad

Český úřad zeměměřický a katastrální

Daňová kobra

Daňová Kobra je společný tým Národní centrály organizovaného zločinu, Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. Členové týmu společně bojují proti daňovým únikům a daňové kriminalitě, a to především v oblasti daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

http://www.danovakobra.cz/

Divadelní ústav Praha

Drážní inspekce

Drážní úřad

Ekonomické odbory městských úřadů

Energetický regulační úřad

Evropské spotřebitelské centrum

Exekutorská komora ČR

Exekutorské úřady

Finanční arbitr

Finanční úřady

- územní pracoviště Finanční úřady

Fond dalšího vzdělávání

Generální finanční ředitelství

Generální ředitelství cel

Grantová agentura

Hasičský záchranný sbor ČR

Hlavní hygienik

Insolvenční správci

Inspektoráty práce

Institut pro veřejnou správu Praha

Investiční odbory městských úřadů

Justiční akademie

Kancelář Poslanecké sněmovny

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář Senátu

Kancelář veřejného ochránce práv

Katastrální úřady - pracoviště

Katastrální úřady

Krajská státní zastupitelství

Krajská vojenská velitelství

Krajské hygienické stanice - územní pracoviště

Krajské hygienické stanice

Krajské pozemkové úřady - pobočky

Krajské pozemkové úřady

Krajské soudy

Krajské úřady

Krajské veterinární správy

Lesy ČR s.p.

Majetkoprávní odbory městských úřadů

Matriční úřady

Městské a obecní úřady

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany - Odbor sociálního zabezpečení

Ministerstvo obrany

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra - Odbor archivní správy a spisové služby

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Muzea

Národní agentura pro zemědělský výzkum

Národní archiv

Národní bezpečnostní úřad

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Národní institut pro další vzdělávání

Národní památkový ústav

Národní technická knihovna

Národní ústav pro vzdělávání

Národní vzdělávací fond

Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Notáři Notářská komora ČR Notářské komory Obecní živnostenské úřady městských úřadů Obvodní báňské úřady Odbory dopravně-správních agend městských úřadů Odbory dopravy a silničního hospodářství krajských úřadů Odbory krajský živnostenský úřad Odbory sociálních věcí a zdravotnictví městských úřadů Odbory školství krajských úřadů Odbory školství městských úřadů Odbory územního plánování a stavební úřady krajských úřadů Odbory životního prostředí městských úřadů Odvolací finanční ředitelství Okresní soudy Okresní správy sociálního zabezpečení Okresní státní zastupitelství Ostatní odbory krajských úřadů Ostatní odbory městských a obecních úřadů Ostatní organizace Policie České republiky, Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu služby kriminální policie a vyšetřování Pracoviště AV ČR Pracoviště ČSSZ Privum Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Rejstřík trestů Praha Ředitelství silnic a dálnic ČR Specializovaný finanční úřad Správa státních hmotných rezerv Správa úložišť radioaktivních odpadů Správa základních registrů Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební úřady městských úřadů Státní energetická inspekce - Ústřední inspektorát Státní energetická inspekce - územní inspektoráty Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond rozvoje bydlení Státní fond životního prostředí ČR Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Státní plavební správa - pobočky Státní plavební správa Státní pozemkový úřad Státní tiskárna cenin Státní úřad inspekce práce Státní úřad pro jadernou bezpečnost Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany Státní ústav pro kontrolu léčiv Státní ústav radiační ochrany Státní zdravotní ústav Státní zemědělská a potravinářská inspekce - inspektoráty Státní zemědělská a potravinářská inspekce SZIF - centrální pracoviště SZIF - oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF - regionální odbory Technická inspekce - pobočky Technická inspekce České republiky Technologická agentura Úřad práce - kontaktní pracoviště Úřad práce - krajské pobočky Úřad práce - státní sociální podpora Úřad práce Úřad pro civilní letectví ČR Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Úřad pro zahraniční styky a informace Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště, odbory Odloučené pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - územní pracoviště Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad průmyslového vlastnictví Úřad vlády ČR Úřady vojenských újezdů Ústav leteckého zdravotnictví Ústav mezinárodních vztahů Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno Ústav územního rozvoje Ústav zdravotnických informací a statistiky - regionální pracoviště Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústavní soud Ústředí České správy sociálního zabezpečení Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy Vězeňská služba ČR Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Vrchní soudy Vrchní státní zastupitelství Výzkumné a zkušební ústavy Zdravotní ústavy - pracoviště Zdravotní ústavy Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad Zvláštní matrika

Obsah