-

Důležitá a zajímavá data historie

Na této stránce je přehled důležitých událostí v historii českých zemí seřazených chronologicky od nejstarší po nejnovější.

 • 6. a 7. století - Příchod Slovanů.
 • 623 - Vznikla Sámova říše - první státní útvar Slovanů.
 • 631 - Bitva u Wogastisburgu, kde Slované odrazili vojsko franckého krále Dagoberta I.
 • 658 nebo 659 - Úmrtí Sáma 1)
 • 822 - V písemných pramenech poprvé doloženi Moravané, kteří se spolu s českým poselstvem zúčastnili říšského shromáždění ve Frankfurtu.
 • 872 - Při východofranckém tažení do Čech je v pramenech uveden první historicky doložený Přemyslovec - český kníže Bořivoj.
 • 883 - Metoděj přeložil do staroslověnštiny Starý zákon.
 • 885 - Zemřel Metoděj
 • 895 - poslové Českých kmenů vedení Spytihněvem složili na sněmu v Řezně slib věrnosti východofranskému panovníkovi, čímž zrušili veškeré závazky Čech k Velké Moravě
 • 906 - kolem tohoto roku došlo k rozvrácení velkomoravské říše v důsledku maďarských nájezdů a vnitřních rozporů mezi syny knížete Svatopluka
 • 935 - 28. září byl zavražděn kníže Václav, později prohlášen za svatého se stal patronem české země a symbolem státní moci
 • 1085 - Vratislav II. dostal jako první v historii nedědičný královský titul, korunovace se konala v roce 1086 na Pražském hradě
 • 1108 - z příkazu knížete Svatopluka byl vyvražděn rod Vršovců, s nimiž měli do té doby Přemyslovci neustálé spory
 • 1125 - zemřel Kosmas, děkan pražské kapituly a auto nejstarší dochované české kroniky (psané latinsky)
 • 1189 - nejstarší zákoník v českých zemích (tzv. statuta Konrádova) dovršil proces feudalizace, jelikož potvrzením dědičnosti lén a omezením knížecích nároků na odúmrť dostalo vlastnictví půdy šlechtou pevný právní základ a šlechta samotná získala zvláštní postavení ve společnosti
 • 1230 - do konce vlády Přemysla Otakara I. bylo v českých zemích založeno 13 královských měst
 • 1235 - zahájena stavba hradeb okolo Starého Města pražského
 • 1251 - syn Václava I. Přemysl Otakar II. byl zvolen rakouskou šlechtou vévodou rakouským
 • 1253 - 1260 - v tomto období vznikl zemský soud jako nejvyšší soudní orgán a soudní instance šlechty. Zemský soud právo tzv nalézal a jeho rozhodnutí bylo konečné
 • 1257 - v českých zemích byla zavedena inkvizice
 • 1257 - bylo založeno Menší Město pražské, dnešní Malá strana
 • 1265 - jako královské město byly založeny České Budějovice
 • 1270 - pravděpodobně byla dokončena stavba nejstaršího dochovaného kamenného mostu (v Písku)
 • 1276 - Rudolf II. zahájil válku proti Přemyslu Otakarovi II. Na stranu Rudolfa II. se přidala štýrská a korutanská šlechta i uherský král a Přemysl Otakar II. tak musel přijmout české země jaké léno a vzdát se nároků na alpské země, Rakousy a Chebsko
 • 1278 - v bitvě na Moravském poli byl Přemysl Otakar II. Rudolfem Habsburským poražen a sám v boji zahynul. Do hrobky v bazilice sv. Víta s ním byly uloženy i korunovační klenoty objevené roku 1976.
 • 1282 - v důsledku obsazení Čech braniborským vojskem vypukl v zemi hladomor
 • 1290 - u Kutné Hory byla zahájena těžba stříbra
 • 1300 - mincovní reformou Václava II. byla zahájena ražba českých grošů (1 groš = 3,86 g stříbra). Groš zůstal základní měnovou jednotkou v českých zemích až do roku 1547
 • 1306 - při tažení do Polska s cílem obhájit polskou korunu byl v Olomouci zavražděn Václav III a tím vymřel rod Přemyslovců
 • 1314 - pravděpodobně vznikla Dalimilova kronika, nejstarší česky psaná veršovaná kronika neznámého autora
 • 1322 - k českému státu bylo definitivně připojeno Chebsko
 • 1325 - Jan Lucemburský dal razit dukáty, zlaté mince o váze 3,53 g, které byly jako obchodní mince používány do 80. let 14. století
 • 1338 - na Starém Městě pražském vznikla první radnice v českých zemích
 • 1346 - v bitvě u Kresčaku padl Jan Lucemburský a na trůn nastoupil Karel IV.
 • 1348 - 7. dubna založil Karel IV. v Praze univerzitu
 • 1348 - Karel IV. vydal soubor listin, na jejich základě oficiálně právně vznikl útvar zvaný země Koruny české
 • 1348 - morová epidemie, kterou provázela vysoká úmrtnost
 • 1357 - po devíti letech byla dokončena stavba Karlštejna
 • 1357 - poblíž zničeného Juditina mostu byla v Praze zahájena stavba Karlova mostu
 • 1363 - syn Karla IV. Václav, narozený roku 1361, byl korunován českým králem
 • 1378 - 29. listopadu zemřel Karel IV.
 • 1380 - epidemie moru, které podle odhadu podlehlo 10 - 15 % obyvatelstva
 • 1414 - listopad - Jan Hus se dostavil do Kostnice s odhodláním obhájit před církevním koncilem své názory. Bez ohledu na záruky bezpečnosti byl uvězněn
 • 1415 - 6. července - Mistr Jan Hus odmítl odvolat před koncilem své učení, byl jako kacíř upálen a popel byl vhozen do Rýna
 • 1416 - květen - v Kostnici byl upálen Husův přítel Mistr Jeroným Pražský
 • 1416 - září - pražská univerzita vydala osvědčení o Husově bezúhonnosti, proto kostnický koncil její činnost pozastavil, což ale univerzita nerespektovala
 • 1419 - začal kázat Jan Želivský, radikální reformátor a mluvčí pražské chudiny
 • 1419 - 30. července zaútočili Pražané vedeni Janem Želivským na novoměstskou radnici, svrhli z oken konšely a ovládli Prahu (defenestrace)
 • 1419 - v srpnu zemřel Václav IV.
 • 1420 - 1. března - Papež Martin V. vyhlásil proti českým „kacířům“ první křížovou výpravu.
 • 1420 - V březnu husité u Sudoměře v první velké bitvě použili vozovou hradbu a porazili vojsko jihočeského panstva.
 • 1420 - březen - duben - Založení Tábora.
 • 1420 - červenec - poprvé byly zformulovány čtyři pražské artikuly jako společný program husitů
 • 1420 - 14. července - Jan Žižka zvítězil nad křižáky v bitvě na Vítkově.
 • 1420 - Zemřel Jan z Jesenice, husitský právník a přítel Jana Husa.
 • 1421 - říjen - Husité zvítězili u Žatce nad druhou křížovou výpravou.
 • 1424 - 11. října - zemřel Jan Žižka.
 • 1426 - V bitvě u Ústí nad Labem zvítězila husitská vojska vedená Prokopem Holým nad křižáky.
 • 1430 - Jana z Arku poslala husitům list, kde psala, že je navštíví a zbaví buď života nebo kacířství.
 • 1431 - srpen - V bitvě u Domažlic zvítězili husité nad pátou křížovou výpravou.
 • 1434 - 30. května - V bitvě u Lipan byli táboriti a sirotci vedení Prokopem Holým poraženi spojeneckým vojskem umírněných husitů a katolíků. V bitvě padl i Prokop Holý. Tato porážka radikálního křídla husitů otevřela cestu k dohodě mezi husity, basilejským koncilem a Zikmundem Lucemburským.
 • 1434 - Konaly se první volby hejtmanů dvanácti českých krajů.
 • 1452 - Zemský sněm ustanovil na dobu dvou let Jiřího z Poděbrad zemským správcem.
 • 1453 - Korunovace Ladislava Pohrobka českým králem.
 • 1458 - Po smrti Ladislava Pohrobka byl 2. března zvolen českým zemským sněmem českým králem Jiří z Poděbrad. Korunován byl 7. května 1458. Šlo o první skutečnou volbu panovníka bez ohledu na jeho původ.
 • 1466 - Papež Pavel II. prohlásil Jiřího z Poděbrad kacířem, formálně jej zbavil trůnu i majetku a proti kališnickým Čechám vyhlásil křížovou výpravu.
 • 1471 - Po smrti Jiřího z Poděbrad byl zvolen českým krále Vladislav Jagellonský. Katolické panstvo jeho volbu neuznalo a stálo na straně Matyáše Korvína, který se nechal korunovat českým králem a vyhlásil válku proti Vladislavu Jagellonskému.
 • 1475 - Byla zahájena stavba prašné brány v Praze.
 • 1478 - Na olomoucké radnici bylo uzavřeno příměří mezi Vladislav Jagellonským a Matyášem Korvínem. Oba panovníci si ponechali titul českého krále a vládu rozdělili dle území (VJ vládl v Čechách, MK v tzv. vedlejších zemích (Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužnice).
 • 1490 - Po smrti Matyáše Korvína byl zvolen českým králem Vladislav Jagellonský.
 • 1499 - Doložena nejstarší zpráva o užívání papíru v českých zemích.
 • 1516 - Založen Jáchymov.
 • 1526 - 23. října - Český zemský sněm zvolil za českého krále rakouského arciknížete Ferdinanda Habsburského.
 • 1531 - Ferdinand Habsburský byl zvolen římským králem.
 • 1541 - Velký požár Pražského hradu.
 • 1581 - V říjnu vstoupil v platnost tzv. Gregoriánský kalendář, který nahradil dosud užívaný kalendář Juliánský.
 • 1583 - Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně do Prahy.
 • 1584 - Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zahájil stavbu rybníka Rožmberk u Třeboně.
 • 1600 - Jan Jesenský provedl v Praze první veřejnou pitvu lidského těla.
 • 1611 - květen - Rudolf II. byl donucen k abdikaci, jeho bratr Matyáš získal korunu a své sídlo přenesl v roce 1612 zpět do Vídně.
 • 1609 - Zemřel rabín Jehuda Löw, kterému je připisováno stvoření Golema.
 • 1611 - Zemřel poslední mužský potomek rodu Rožmberků Petr Vok.
 • 1619 - srpen - Českým králem byl zvolen Fridrich Falcký.
 • 1620 - 8. listopadu - Bitva na Bílé hoře, v níž bylo poraženo stavovské vojsko znamenala konec českého stavovského povstání. Fridrich Falcký uprchl ze země.
 • 1621 - 21. června - Kat Jan Mydlář popravil na Staroměstském náměstí 27 předáků českého stavovského povstání.
 • 1631 - listopad - Praha byla obsazena saským vojskem, došlo k obnovení evangelické církevní organizace.
 • 1631 - Albrecht z Valdštejna dal přivézt ze severního Španělska jetel, který se začal pěstovat na Jičínsku.
 • 1634 - únor - V Chebu byl se svými přívrženci zavražděn Albrecht z Valdštejna.
 • 1635 - Začala švédsko - francouzská válka.
 • 1648 - 24. října - Podepsáním vestfálského míru byla ukončena třicetiletá válka.
 • 1664 - Zemřel kat Jan Mydlář.
 • 1713 - 1714 - Poslední velká morová epidemie. Po jejím ústupu začaly být hromadně stavěny morové sloupy.
 • 1725 - V českých zemích byl zahájena výstavba veřejných státních silnic.
 • 1741 - 1748 - Trvala válka o tzv dědictví rakouské.
 • 1743 - květen - Marie Terezie byla v Praze korunována českou královnou.
 • 1754 - Poprvé došlo ke sčítání obyvatelstva, v Čechách bylo 1,97 milionu obyvatel, na Moravě a ve Slezsku 1,04 milionu obyvatel.
 • 1756 - Začala tzv. sedmiletá válka.
 • 1757 - Policejním přepisem byl u nás poprvé upraven směr dopravy. Na Karlově mostě v Praze byla zavedena jízda i chůze vpravo.
 • 1771 - V českých zemích bylo zavedeno číslování domů.
 • 1775 - V pražském Klementinu byla zřízena meteorologická stanice.
 • 1787 nebo 1812 - Vstoupil v platnost první díl Všeobecného občanského zákoníku, který položil základy jednotného občanského práva pro příslušníky všech stavů.
 • 1811 - V důsledku vyčerpání státu z vleklých válek byl vyhlášen státní bankrot.
 • 1813 - srpen - Rakousko vypovědělo válku Francii.
 • 1825 - V Praze byla založena první česká spořitelna.
 • 1827 - V Praze byla založena Česká vzájemná pojišťovna.
 • 1831 - 1823 - Epidemie cholery v českých zemích.
 • 1833 - V Praze byla založena první strojní papírna v českých zemích.
 • 1834 - Bylo vydáno první číslo časopisu Květy české, od roku 1835 jen s názvem Květy.
 • 1835 - Loupežník Václav Babinský byl odsouzen ke dvaceti letům žaláře.
 • 1836 - Poslední korunovací českého krále se stala korunovace Ferdinanda V.
 • 1836 - Vyšla lyrickoepická báseň Máj Karla Hynka Máchy.
 • 1845 - Velké protirobotní hnutí na Opočensku bylo poslední do zrušení roboty roku 1848.
 • 1846 - Mezi Vídní a Brnem bylo vybudováno telegrafní spojení, které bylo v následujícím roce prodlouženo do Prahy.
 • 1847 - V Praze bylo zavedeno plynové osvětlení - instalováno 200 plynových hořáků.
 • 1850 - V habsburské monarchii byly vydány první poštovní známky a poprvé bylo veřejnosti umožněno používat telegraf.
 • 1854 - Karel J. Erben vydal Kytici pověstí národních.
 • 1859 - Vydáním živnostenského zákona byla definitivně zrušena cechovní omezení a otevřena možnost svobodného podnikání.
 • 1867 - Zásluhou pražského Sokola se v našich zemích poprvé uskutečnily závody v běhu a ve skoku vysokém a dalekém.
 • 1868 - Založena Živnobanka.
 • 1876 - Poprvé vydána kniha pro děti Broučci evangelického faráře Jana Karafiáta.
 • 1881 - V Praze udělena první koncese na zřizování telefonů a telefonický provoz.
 • 1882 - březen - květen - V severních a západních Čechách proběhla první velká hornická stávka.
 • 1877 - Křižíkův elektrotechnický závod zřídil první veřejné elektrárny a veřejné osvětlení v Čechách, bylo to v Písku a v Jindřichově Hradci.
 • 1888 - Založen Klub českých turistů.
 • 1891 - Zemřel Jan Neruda (narozen 1834)
 • 1892 - Uzákoněna měnová reforma - zlatkový systém nahrazen systémem korunovým a haléřovým. Z jednoho kg zlata se razilo 3280 korun.
 • 1893 - Začaly vycházet Lidové noviny.
 • 1893 - Založeny sportovní kluby SK Slavia a SK Sparta.
 • 1894 - Tomáš Baťa založil ve Zlíně svou obuvnickou dílnu.
 • 1900 - Sčítání lidu. Celkem bylo v českých zemích 9.372.000 obyvatel. Praha měla v té době 616.000 obyvatel.
 • 1900 - Byla vyrobena první lokomotiva české konstrukce.
 • 1907 - Založena továrna na automobily, která nesla od roku 1909 název Praga.
 • 1907 - Profesor Jan Janský ohlásil objev čtvrté krevní skupiny.
 • 1914 - červen - Založen Junák - Český skaut.
 • 1914 - 28. června - Spáchán atentát na následníka habsburského trůnu Františka Ferdinanda d'Este. Tento atentát je považován za poslední podnět k rozpoutání první světové války.
 • 1914 - 28. července - Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku.
 • 1914 - srpen - Rakousko - Uhersko zahájilo boj proti Srbsku.
 • 1915 - 22. - 23. října - Zástupci Českého národního sdružení a Slovenské ligy v USA uzavřeli dohodu o budoucím spojení českého a slovenského národa v jednom federalizovaném státě.
 • 1916 - 21. listopadu - Zemřel císař František Josef I. a na jeho místo nastoupil Karel I. Habsburský.
 • 1918 - 29. června - Francouzská vláda jako první vyhlásila právo československého národa na samostatnost. Později tak učinily vlády Velké Británie a USA.
 • 1918 - 28. října - První zákon o zřízení samostatného státu Československého.
 • 1918 - 3. listopadu - Rakousko - Uhersko podepsalo příměří, což znamenalo definitivní rozpad tohoto celku a konec habsburské monarchie.
 • 1918 - 13. a 14. listopadu - První schůze Národního shromáždění. Československý stát byl vyhlášen za republiku.
 • 1919 - červen - První obecní volby v českých zemích.
 • 1919 - V Liberci založena první zoologická zahrada na území Československa.
 • 1920 - 29. února - Byla přijata Ústava ČSR, která prohlásila ČSR za demokratickou republiku.
 • 1921 - únor - První sčítání lidu v ČSR. V celém Československu bylo více než 13 milionů obyvatel, z toho přes 10 milionů v českých zemích.
 • 1923 - 5. ledna - Spáchán atentát na ministra financí Aloise Rašína.
 • 1923 - Vznikly Československé aerolinie (ČSA).
 • 1925 - Poprvé uzákoněno právo zaměstnanců na minimálně 6 dnů dovolené ročně.
 • 1929 - 24. října - Tzv. Černý pátek (ve skutečnosti čtvrtek) - krach na newyorské burze, tedy počátek velké světové hospodářské krize.
 • 1930 - Zemřel Alois Jirásek a Ema Destinová.
 • 1930 - Založeno Divadlo Spejbla a Hurvínka.
 • 1931 - Založena zoologická zahrada v Praze - Tróji.
 • 1933 - únor - Počet nezaměstnaných v ČSR přesáhl vlivem hospodářské krize počet jednoho milionu lidí.
 • 1938 - 20. května - Vyhlášena částečná mobilizace (kvůli pohybu německých vojsk).
 • 1938 - 19. a 21. září - Vlády Anglie a Francie vyzvaly Československou vládu, aby přenechala československé pohraničí s většinou německého obyvatelstva Německu.
 • 1938 - 29. - 30. září - V noci podepsána mnichovská dohoda, podle níž přibližně jedna třetina území českých zemí měla být odstoupena Německu a další části ČSR Polsku a Maďarsku. Dohodu podepsali představitelé Anglie, Francie, Itálie a Německa. Československá vláda tento diktát přijala.
 • 1939 - 14. - 15. března - Po podepsání vynucené kapitulace obsadila německá vojska zbývající území českých zemí.
 • 1939 - 16. - 18. března - Adolf Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
 • 1939 - červen - červenec - Začaly být uplatňovány tzv. norimberské zákony, které vedly k naprosté degradaci a následně i likvidaci židovského obyvatelstva.
 • 1940 - srpen - říjen - Adolf Hitler přijal návrh K. H. Franka, podle něhož měla být část českého národa poněmčena, část vystěhována a zbytek fyzicky likvidován.
 • 1941 - 18. července - Podepsána československo-sovětská dohoda o vzájemné podpoře ve válce.
 • 1942 - 27. května - Členové skupiny Antropoid provedli atentát na R. Heydricha, ten zemřel 4. června.
 • 1942 - 10. června - Kromě vlny teroru po atentátu na R. Heydricha, nacisté vypálili a vyhladili Lidice.
 • 1943 - 16. dubna - Velký spojenecký nálet na Plzeň.
 • 1943 - 13. června - Nacisté vypálili českou vesnici Nový Malín na Volyni.
 • 1943 - srpen - Říšským protektorem by jmenován W. Frick, ale hlavní slovo měl K. H. Frank, který dostal titul státního ministra.
 • 1943 - 12. prosince - V Moskvě byla podepsána československo-sovětská smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci.
 • 1944 - 29. srpna - 27. října - Slovenské národní povstání.
 • 1944 - Nacisté téměř úplně uzavřeli české kulturní instituce, omezovali české školy, snižovali příděly potravin a vyháněli muže i ženy na nucené práce.
 • 1944 - 6. října - Českoslovenští vojáci vstoupili jako součást 1. ukrajinského frontu v tzv východokarpatské operaci a po boji o Dukelský na území ČSR.
 • 1945 - leden - únor - Vojska 3. ukrajinského frontu zahájila osvobozování jižního Slovenska a vojska 4. ukrajinského frontu severního Slovenska.
 • 1945 - únor- duben - Náletem spojeneckých letadel na Prahu 14. února byla zahájena série bombardování českých měst a průmyslových závodů.
 • 1945 - 10. března a 25. března - 4. ukrajinský front zahájil ostravskou operaci a po něm i 2. ukrajinský front bratislavsko-brněnskou operaci.
 • 1945 - 4. dubna - Sovětská vojska osvobodila Liptovský Mikuláš a Bratislavu.
 • 1945 - 10. dubna - Sovětská vojska osvobodila Trenčín.
 • 1945 - 11. dubna - Sovětská vojska osvobodila Lanžhot.
 • 1945 - 21. dubna - Jednotky 3. americké armády vstoupily u Aše na území Československa.
 • 1945 - 22. dubna - Sovětská vojska osvobodila Opavu a Mikulov.
 • 1945 - 26. dubna - Sovětská vojska osvobodila Brno.
 • 1945 - 30. dubna - Sovětská vojska osvobodila Ostravu.
 • 1945 - 5. května - Nacisté vypálili partyzánskou obec Javoříčko u Litovle.
 • 1945 - 6. května - Americká armáda se zastavila na čáře Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice na naléhání sovětské strany a podle dohody o demarkační čáře.
 • 1945 - 8. května v 16:00 hodin - Zástupci České národní rady uzavřeli s nacistickými ozbrojenými silami dohodu o kapitulaci německých vojsk a o jejich odchodu na západ.
 • 1945 - květen - červen - Prezident Edvard Beneš se vrátil vlakem do Prahy a vydal sérii dekretů o národní správě, konfiskaci a rozdělení majetku Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců.
 • 1968 - 27. října - Zákon o federativním uspořádání Československa, ČSSR se nadále skládala z České a Slovenské socialistické republiky, každá se zákonodárnou národní radou a vlastní vládou.
 • 1969 - 16. ledna - Na protest proti okupaci se zapálil Jan Palach, zemřel třetí den po tomto činu. 25. února se zapálil také student Jan Zajíc.
 • 1970 - květen. zahájeno vysílání druhého programu České televize.
 • 1970 - listopad. Založen Socialistický svaz mládeže (SSM).
 • 1972 - V Českých Budějovicích byl uspořádán první ročník výstavy Země živitelka.
 • 1973 - květen. Česká televize zahájila pravidelné barevné vysílání.
 • 1975 - květen. Prezidentem zvolen Gustav Husák.
 • 1977 - 1. ledna. Bylo podepsáno a vydáno prohlášení Charta 77.
 • 1980 - listopad. Sčítání lidu - v ČSSR bylo celkem 15.276.999 obyvatel, z toho v České socialistické republice 10.288.946 obyvatel.
 • 1986 - 26. dubna - Havárie jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině.
 • 1988 - 21. srpna. V Praze se po dlouhé době uskutečnila otevřená demonstrace odpůrců komunistického režimu.
 • 1989 - červenec - V samizdatových Lidových novinách byla zveřejněna petice Několik vět.
 • 1989 - 17. listopadu. Studentská manifestace v Praze přerostla v demonstraci, kterou násilně rozehnaly policejní složky.
 • 1989 - 19. - 21. listopadu - vzniklo Občanské fórum
 • 1989 - 29. listopadu - Federální shromáždění schválilo zrušení ústavních článků o vedoucí úloze KSČ a o vládnoucím postavení marxismu - leninismu v ideologii a společnosti
 • 1989 - 10. a 11. prosince, byla jmenována vláda v čele s Mariánem Čalfou, Gustáv Husák rezignoval na funkci prezidenta
 • 1989 - 28. - 29. prosince, Alexandr Dubček zvolen předsedou parlamentu a Václav Havel prezidentem.
 • 1990 - Vyhlášena amnestie Václava Havla, zahájeno jednání o odchodu sovětských vojsk a vyhlášena devalvace koruny vůči západním měnám.
 • 1990 - Název ČSSR se mění na ČSFR (Československou federativní republiku a po několika týdnech, 20. dubna, na Českou a Slovenskou Federativní republiku)
 • 1990 - 5. července - opětovné zvolení Václava Havla jako prezidenta ČSFR
 • 1990 - listopad - Československo navšívil poprvé v historii prezident USA (G. Bush)
 • 1991 - leden - zahájena ekonomická reforma - Federální shromáždění přijalo 9. ledna do právního systému Listinu základních práv a svobod
 • 1991 - 30. června - Československo opustily poslední jednotky Sovětské armády
 • 1991 - listopad - začala první vlna tzv. kupónové privatizace
 • 1993 - 1. ledna - první den samostatné České republiky a Slovenské republiky
 • 1993 – 26. ledna - Václav Havel byl zvolen prezidentem České republiky.
 • 1994 - zemřel významný herec Rudolf Hrušínský (nar. 1920) a písničkář Karel Kryl (nar. 1944)
 • 1995 - v USA byla otevřena budouva Muzea Čechů a Slováků v USA
 • 1996 - Škoda zahájila výrobu vozů se staronovým názvem Octavia
 • 1996 - Olympijské hry v Atlantě v USA

České zprávy a kalendář

Novodobé historické události sleduje stránka České zprávy a všechny důležité události najdete také v kalendáři u konkrétních dní v roce:

ledenúnorbřezendubenkvětenčervenčervenecsrpenzáříříjenlistopadprosinec

1)
zdroj: Data českých dějin - Od příchodu Slovanů do roku 1996; Josef Bartoš, Stanislava Kovářová; ISBN 80-85600-40-4