-

Obchodování s cennými papíry

r_300x300.php - CZinfo.ORG

-

Stránka s tímto názvem ještě neexistuje

Odkaz vás zavedl na stránku, která ještě neexistuje. Můžete ji vytvořit stisknutím tlačítka Vytvořit stránku.

  Cenný papír je peněžní pohledávka nebo majetkový nárok vlastníka cenného papíru vůči tomu, kdo tento cenný papír vydal. Mezi cenné papíry patří zejména: akcie, dluhopisy, zástavní listy, směnky, šeky a podílové listy.

Členění cenných papírů:

Z hlediska vlastnictví a převoditelnosti:

 1. na doručitele (na majitele) – vlastník je ten, kdo s cenným papírem oprávněně nakládá, převádí se pouhým předáním novému majiteli
 2. na jméno – jméno vlastníka je uvedeno na cenném papíru, převádí se smlouvou o postoupení práv
 3. na řad – jméno vlastníka je uvedeno na cenném papíru, převoditelný je rubopisem (písemným prohlášením na rubu cenného papíru) a předáním

Z hlediska obchodovatelnosti:

 1. obchodovatelné
  1. kotované (jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu např. burze)
  2. nekótované (nejsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu, ale lze s nimi obchodovat)
 2. neobchodovatelné – např. zaměstnanecké akcie

Podle podoby cenných papírů:

 1. listinné (cenný papír je vydán v materializované podobě)
 2. zaknihované (cenný papír neexistuje fyzicky, je pouze evidován na účtu majitelů ve Středisku cenných papírů a v registru emitentů cenných papírů)

Z hlediska doby držení cenného papíru:

 1. cenné papíry kapitálového trhu (pořízení na dobu delší než 1 rok, z účetního hlediska jsou finančními investicemi)
  1. úvěrové - dluhopisy, zástavní listy (zvláštní druh dluhopisu, obsahují potvrzení emitenta, že veškeré závazky jsou kryty hypotékami – viz. hypoteční zástavní listy), pokladniční poukázky (emitovány státem, zvláštní druh střednědobých dluhopisů)
  2. majetkové – akcie, zatímní listy (vydávají se v případě, že došlo k zapsání a.s. do obchodního rejstříku, ale akcionář dosud nesplatil jmenovitou hodnotu akcie – po úplném splacení akcionář obdrží akcii), podílové listy (cenný papír osvědčující majiteli jeho podílnictví na společném investování do cenných papírů jež spravuje investiční společnost)
 2. cenné papíry peněžního trhu (pořízení na dobu 1 rok a méně, z účetního hlediska jsou krátkodobým finančním majetkem, tj. oběžným majetkem)
  1. směnky
  2. šeky

Majetkové cenné papíry - akcie

Akcie je majetkový cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Vlastník akcie se stává spolumajitelem firmy, která akcie vydala.

Akcie patří mezi nejrizikovější cenné papíry, protože investor může přijít o celý investovaný kapitál. Při upisování akcií může akcionář po zápisu společnosti do obchodního rejstříku získat zatímní list, který mu umožňuje stejná práva jako akcie a který je po zaplacení jmenovité hodnoty akcie akcionáři za akcii vyměněn.

Akcie musí obsahovat:

 1. obchodní jméno a sídlo společnosti
 2. číselné označení akcie
 3. jmenovitou hodnotu akcie
 4. označení druhu akcie a u akcie na jméno jméno akcionáře
 5. výši základního kapitálu společnosti
 6. počet akcií v době vydání akcie
 7. datum vydání akcie
 8. podpisy členů představenstva

Druhy akcií:

 1. kmenové akcie – jejich majitel má právo na výplatu dividend (podíl na zisku a.s.), ale nemá zaručenou jejich výši, někdy nemusí být dividendy vyplaceny vůbec. Majitel kmenové akcie má také právo zúčastnit se hlasování na valné hromadě, právo na podíl na likvidačním zůstatku a předkupní právo na nové akcie.
 2. prioritní akcie – mají prioritu při výplatě dividend a likvidačním zůstatku před kmenovými akciemi, majitelé prioritních akcií však většinou nemají hlasovací právo
 3. zaměstnanecké akcie – prodávány výhradně zaměstnancům společnosti a většinou za zvýhodněnou cenu, případně bezúplatně. Po ukončení pracovního poměru musí být vráceny společnosti.

Akcie má svoji jmenovitou (nominální) hodnotu, která se uvádí na akcii. Hodnota tržní, nebo-li kurz akcie je cena, za kterou se akcie prodává na burze či mimo burzu.

Úvěrové cenné papíry - dluhopisy a hypoteční zástavní listy

Dluhopisy

Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky a výnosů k určitému datu a povinnost osoby, která dluhopisy vydala (emitent) tyto závazky splnit.

Jedná se tedy o úvěrový cenný papír – emitent se zavazuje za určitou dobu majiteli dluhopisu vrátit vloženou částku zvýšenou o úrok. Majitel dluhopisu nemá právo podílet se na řízení podniku. Emise dluhopisů představuje pro emitenta cizí zdroj financování, protože se jedná o peníze zapůjčené, které bude muset za určitou dobu vrátit.

Dluhopisy jsou z daňového hlediska levnější způsob financování než emise akcií, protože hrazené úroky z dluhopisů jsou nákladovou položkou a snižují základ daně, kdežto dividendy z akcie jsou vypláceny až z čistého zisku po zdanění. Na druhou stranu, pokud firma neprosperuje, dividendy vyplatit nemusí, kdežto úroky z dluhopisů musí vyplatit, i když bude ztrátová.

Podle osoby dlužníka se dluhopisy dělí na:

 1. státní a komunální dluhopisy – vydává je vláda a obce k opatření dodatečných finančních zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu, na financování větších investičních projektů, vybudování místní infrastruktury apod.
 2. bankovní dluhopisy – jsou dluhopisy emitované bankou
 3. podnikové dluhopisy – vydávají je podniky a financují jimi svůj majetek, potřebu oběžného majetku.

Hypoteční zástavní listy

Hypoteční zástavní listy jsou ručeny hypotékou (zástavou nemovitostí), vystavuje je banka, která má od centrální banky povolení k této činnosti. Úrokové výnosy u hypotečních zástavních listů jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob.

Cenné papíry peněžního trhu - směnky a šeky

Směnky

Směnka je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí) zaplatit majiteli směnečnou částku nebo obsahuje bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) uvedenou částku zaplatit.

Směnka musí podle směnečného a šekového zákona obsahovat:

 1. slovo „směnka“
 2. bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky („zaplatím“, „zaplaťte“)
 3. údaj o splatnosti
 4. údaj o místu, kde se má platit
 5. jméno toho, kdo má platit (směnečníka nebo výstavce)
 6. jméno toho, komu se má platit (remitenta)
 7. datum a místo vystavení směnky
 8. vlastnoruční podpis výstavce směnky.

Šeky

Šek je krátkodobý cenný papír, který se využívá v platebním styku.

Podstata šeku spočívá v tom, že výstavce šeku dává příkaz šekovníkovi (bance), aby zaplatil osobě na šeku uvedené nebo doručiteli šeku příslušnou šekovou částku.

Burza cenných papírů

Burza cenných papírů je místo, na kterém se v předem stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob organizuje nabídka a poptávka cenných papírů (tj. dochází ke střetu nabídky a poptávky po cenných papírech). Na základě tohoto středu se utváří cena cenných papírů – kurz.

Vývoj kurzu cenných papírů na burze je ovlivněn řadou faktorů:

 1. ekonomickou situací emitenta
 2. ekonomickou situací státu
 3. mezinárodním hospodářstvím
 4. mimoekonomickými vlivy (politická situace, přírodní katastrofy atd.)

V ČR existuje Burza cenných papírů Praha, a.s. (obchoduje od roku 1993).

Organizace burzy cenných papírů

Nejvyšším orgánem burzy je valná hromada, která volí a odvolává členy burzovní komory a dozorční rady a schvaluje burzovní předpisy.

Statutárním orgánem je burzovní komora, která plní funkci představenstva a.s. Burzovní komora může zřídit burzovní výbory k výkonu rozhodování o přijetí cenných papírů k burzovnímu obchodu (kotaci), k zveřejnění kurzů a údajů o nákupu a prodeji cenných papírů na burze, k udělování a odmítání oprávnění k nákupu a prodeji cenných papírů na burze.

Na činnost burzovní komory dohlíží dozorčí rada.

Na burze mají právo obchodovat členové burzy. Těmi jsou většina bank, různé finanční a makléřské firmy, ČNB a Ministerstvo financí ČR.

Trh na burze cenných papírů může rozdělit na:

 1. Hlavní trh – prestižní trh, o přijetí cenných papírů na hlavní trh rozhoduje burzovní výbor pro kotaci, který zváží hospodářskou situaci emitenta a posuzuje kvalitu cenného papíru. S přijetím emise na hlavní trh jsou spojeny informační povinnosti, které je emitent povinen po celou dobu obchodování své emise na tomto trhu plnit (ukazatele hospodaření, audit, výroční zprávy)
 2. Vedlejší trh - burza na tomto trhu neklade na emise a jejich emitenty vyšší nároky, než je určeno obecně platnými zákony týkajícími se kapitálového trhu. Tento trh je tedy určen pro cenné papíry, jejichž emitenti mají zájem aby byly kótované, ale přitom nejsou ochotni plnit nadstandardní informační povinnosti, platit vyšší poplatky nebo pro emise, které zatím nesplňují podmínky nutné pro přijetí na jiný trh burzy

Mimoburzovní obchody jsou v ČR zprostředkovány prostřednictvím RM-systému - ten s cennými papíry neobchoduje, ale umožní každé fyzické i právnické osobě, aby dala požadavek na nákup či prodej jakéhokoli cenného papíru. RM-systém vznikl díky velké privatizaci a každému majiteli akcií je veden tzv. majetkový účet.